Regulamin cmentarza parafialnego

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych. /KPK, kan. 1205/.

 

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

 1. Cmentarz w Skorzewie jest własnością Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 2. Administratorem cmentarza jest miejscowy Ksiądz Proboszcz.
 3. Cmentarz można nawiedzać od godz. 6.00 do nastania zmroku.
 4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
 5. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
 6. Zakazuje się spożywania używek, palenia tytoniu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym i budzenia zgorszenia w przestrzeni cmentarza.
 7. Czas i rodzaj pogrzebu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z USC i zaświadczenie lekarskie dla administracji cmentarza. Następnie rodzaj grobu i miejsce na cmentarzu należy uzgodnić z grabarzem.
 8. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat.
 9. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika należy fakt ten zgłosić u administratora. Należy zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach oraz uprzątnąć prowizoryczny nagrobek drewniany. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu (osoba która się nim opiekuje).
 10. Stawiając nagrobek należy zgłosić to w kancelarii parafialnej.
 11. Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu oraz bezpośredniego jego obejścia.
 12. Administracja cmentarza nie odpowiada za szkody powstałe na grobach na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania. Zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia pomnika.
 13. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, odstępy między grobami powinny wynosić po 0, 5 m od każdego boku.
 14. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób niemurowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
 15. Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych w linii granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
 16. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów.
 17. Sadzenie lub wycinanie drzew na terenie cmentarza jest możliwe tylko w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewienia oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.
 18. Umieszczanie w alejkach ławek czy wykonywanie betonowych podestów przy grobie należy uzgadniać z administratorem cmentarza.
 19. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym (kontenery i kompost przy płocie cmentarza).
 20. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych a także innych materiałów nie pochodzących z cmentarza do pojemników na odpady cmentarne.
 21. Śmieci należy segregować według uwag podanych na tablicach przy zbiornikach na odpady. Na podstawie porozumienia parafialnego z dnia 3. lipca 2016 r. obowiązuje następująca segregacja śmieci cmentarnych:
  śmieci ulegające biodegradacji są wrzucane do przeznaczonego na to kompostu, a pozostałe śmieci (wg wykazu wskazanego przy podstawionych kubłach) należy zawieść do domu i wrzucić do kosza na swojej posesji.
 22. Uprasza się parafian o troskę o właściwą segregację śmieci jak i sygnalizowanie administratorowi cmentarza lub miejscowemu grabarzowi wypadków nieuszanowania powyższego regulaminu.
 23. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać w kancelarii parafialnej, gdzie można zasięgnąć informacji dotyczących tzw. pokładnego (opłata związana z rezerwacją miejsca grobowego na cmentarzu) a także spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.
 24. Cmentarz i parking są obiektami monitorowanymi.


Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 10 lipca 2016 r.

 

Mając na względzie wszystkie ustalenia praktyczne, dotyczące cmentarza parafialnego, nie zapominajmy o tych, którzy tu spoczywają. …a dusze wszystkich wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

Administrator cmentarza