WSKAZANIA DOTYCZĄCE DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW I SAKRAMENTALIÓW W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ W CZASIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 25.03.2020

– Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

– obecna sytuacja wymaga od wiernych uczestnictwa w liturgii Mszy św. i nabożeństwach wielkopostnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu – Biskup Pelpliński prosi, aby to ciężkie doświadczenie odseparowania od Mszy św. w kościele wykorzystać na budzenie w sobie prawdziwego i szczerego pragnienia Komunii św.; środkiem do tego jest Komunia duchowa – „akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale z 6.08.1983, nr 4).”

– „Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast). Zawieszone zostają Ekstremalne Drogi Krzyżowe” – w związku z powyższym jesteśmy zmuszeni odwołać Drogę Krzyżową w piątek (o 17:00 wokół kościoła) i Terenową Drogę Krzyżową (od 20:00 lasami Skorzewa)

– „Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie w nabożeństwach może uczestniczyć 5 osób oraz posługujący”.

– „Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących” – w związku z tym proszę, aby ministranci powstrzymali się od służby (porządek celebracji Triduum Paschalnego będzie uzgadniany w Wielkim Tygodniu)

– uczestnicy liturgii powinni zachować odstęp „przynajmniej jednometrowy” między sobą

– „Sakrament chrztu świętego powinien być przełożony na czas po 11 kwietnia. Jeśli byłoby to niemożliwe lub trudne, należy sprawować chrzest w czasie ustalonym z rodzicami dziecka, z zachowaniem liczby 5 uczestników” (rodzice, chrzestni i dziecko do chrzu)

– do sprawowania liturgii chrzcielnej za każdym razem należy używać nowo poświęconej wody.

– „osoby, które zamówiły intencję mszalną” proszone są „aby we Mszy Świętej uczestniczyła rzeczywiście tylko najbliższa rodzina” (5 osób). Msze św., które miały być odprawione w czasie rekolekcji (30.03. – 1.04.) będą podzielone między księdza proboszcza i ks. Sylwestra z Mątów, który miał głosić rekolekcje – jednak trzeba pamiętać że łącznie wszystkich uczestników Mszy św. może być 5 osób

– „W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo powinni postępować koncelebransi i usługujący”.

– „Zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę… W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy traktować priorytetowo”.

– „Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba”.

– „Nie należy obecnie podejmować decyzji o odwoływaniu uroczystości I-Komunijnych lub zmianie ich daty. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych”.

– „W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta… [w obecnej sytuacji] żaden kapłan nie ma prawa w sposób nieuprawniony stosować rozgrzeszenia ogólnego”.

– „Nie należy organizować nabożeństw pokutnych, ale powiadomić wiernych o praktyce żalu doskonałego, o którym informuje Penitencjaria Apostolska w Nocie z dnia 19 marca 2020 roku: Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)

– „Na prośbę wiernego o spowiedź, sakrament pokuty i pojednania powinien być sprawowany w oddzielnym pomieszczeniu. W tymczasowej kaplicy pokutnej należy postawić przenośny konfesjonał lub dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra, w miarę możliwości krucyfiks lub obraz Jezusa Miłosiernego”. – w naszym kościele od czwartku (26.03.) do ustania zagrożenia epidemią, spowiedź będzie odbywała się w zakrystii kościoła

– „Gdyby sakrament pokuty i pojednania był sprawowany w konfesjonale, należy dezynfekować kratki konfesjonału oraz folię po każdym penitencie. Zakazuje się używania tzw. konfesjonałów zamkniętych”.

– „Po spowiedzi – w miarę możliwości – kapłan udziela wiernym Komunii Świętej”. – w I. Piątek miesiąca Komunią św. będzie udzielana także poza Mszą św. – szczegóły w ogłoszeniach na najbliższą niedzielę

– „wiernych mogą otrzymać odpust” (zob. Dekret „Penitencjaria Apostolska na czas pandemii” z dnia 19 marca 2020 roku).

– „Gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia księdza w domu, nie może on odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu. W przypadku chorych, których kapłani odwiedzają regularnie co miesiąc, należy wizytę indywidulanie uzgodnić z chorym i jego rodziną, rozeznając wspólnie jej możliwość. Podobne uzgodnienia dotyczą niedzielnych odwiedzin chorych przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej”.

– „W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie powinno się używać rękawiczek ochronnych. Należy natomiast pamiętać o każdorazowym umyciu i zdezynfekowaniu rąk”.

– “w uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK)”.

– „Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz.”

– „Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej, z zachowaniem ograniczeń” liczby do 5 osób.

– „Msza Święta pogrzebowa powinna być celebrowana po złożeniu trumny/urny do grobu z zachowaniem ograniczeń” liczby do 5 osób

– przygotowujemy się w parafii do organizowania transmisji Mszy Świętych Triduum Paschalnego (Wielkiego Czwartku, Piątku, Soboty), procesja rezurekcyjna w tym roku odbędzie się w poranek Niedzieli Zmartwychwstania (jeśli kwarantanna będzie zniesiona); na parafialnym facebook’u jest transmitowana codzienna wieczorna modlitwa różańcowa z kaplicy  Świętej Rodziny w Skorzewie (20:15 rozważania rekolekcyjne i 20:30 różaniec)

– niebawem będą dostępne materiały do przygotowania dzieci do I. Komunii św. i bierzmowania

– „Bez zgody ordynariusza miejsca nie należy organizować indywidualnych lub grupowych procesji z Najświętszym Sakramentem poza terenem kościelnym. To samo dotyczy wychodzenia kapłanów z relikwiami lub figurami poza obręb placu kościelnego. Wszelkie nowe inicjatywy duszpasterskie należy konsultować z Kurią Diecezjalną.”

– „Należy ograniczyć kontakty osobiste w kancelarii parafialnej, a jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub mailowo”.

INFORMACJE O DUSZPASTERSKICH INICJATYWACH INTERNETOWYCH W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

Udział on-line w następujących celebracjach i wydarzeniach transmitowanych w ramach diecezji:. na stronie Radio Głos (również na kanale YouTube i Facebooku):

Msza Święta jest transmitowana w następujące dni:

  • niedziela – z kaplicy biskupa diecezjalnego o godz. 15.00
  • niedziela – tradycyjna transmisja z Bazyliki katedralnej w Pelplinie o godz. 10.00
  • poniedziałek – z kościoła pw. Bożego Ciała w Pelplinie o godz. 18.00
  • wtorek – z kościoła pw. Bożego Ciała w Pelplinie o godz. 18.00
  • środa – z kaplicy pw. św. Barbary w Seminarium Duchownym

w Pelplinie o godz. 18.00

  • czwartek – z kaplicy pw. św. Barbary w Seminarium Duchownym

w Pelplinie o godz. 18.00

  • piątek – z kościoła pw. Bożego Ciała w Pelplinie o godz. 18.00

w łączności z nabożeństwem Drogi krzyżowej

  • sobota – z kościoła pw. Bożego Ciała w Pelplinie o godz. 18.00

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej są transmitowane w piątki dla dzieci o godz. 16.00, dla młodzieży o godz. 19.00, dla dorosłych o godz. 18.00. Gorzkie żale natomiast w niedzielę o godz. 17.30.

REKOLEKCJE W ŚRODKACH SPOŁECZNEGO PRZEKAZU

Od 25 do 27 marca br. Telewizja Polska (TVP 3) będzie nadawała „Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem”. Nauki będą emitowane o godzinie 20.40 zaraz po transmisji Mszy Świętej z Jasnej Góry. Długość poszczególnych odcinków przewidywana jest na 20 minut.

Trwają ponadto „Rekolekcje w kwarantannie” czyli propozycja ogólnopolskich rekolekcji internetowych o wierze, nadziei i miłości. Od 24 marca przez sześć dni o godz. 8.00, 16.00 i 20.00 są umieszczane dwuminutowe konferencje na Twitterze, Facebooku, kanale YouTube Episkopatu i na stronie www.episkopat.pl oraz na kanale YouTube telewizji SalveNet. Na stronie https://episkopat.pl/rekolekcje-transmisje/ można znaleźć inne propozycje rekolekcji.